Set MIQRO 200 (A195)


Portable set MIQRO 200 (A195)
*  Flash (2х): MIQRO 200
*  Stands (2х): AST-803
*  Umbrella: 2 white 90см
*  Softbox (2х): no
*  Reflector, glass cup: Build-in reflector
*  Sinchro cord: 5 м
*  Power supply cord 220V: yes
*  Bag: 65x24x17cm

Price list Elfo

ñðàâíèòåëíà òàáëèöà

  • Öåíîâà ëèñòà îáîðóäâàíå ELFO